Vznik spoločnosti :

Spoločnosť RAPID-IS, s.r.o. Vznikla v roku 1997 ako spoločnosť zameriavajúca sa na realizáciu stavieb ekologického charakteru a dopravnej infraštruktúry.

V roku 2005 spoločnosť rozšírila svoju činnosť o výrobu betónových prefabrikátov kanalizačných, vodovodných a cestných konštrukcií a výrobu betónových zmesí na svojej prevádzke vo Vlčom hrdle.

Aktivity :

Realizácia stavieb

Výstavba inžinierskych sieti

 • kanalizácií a vodovodov z betónu , plastu, PE a liatiny
 • komunikácii, parkovísk a spevnených plôch zo zámkovej dlažby, asfaltu a betónu

Pri výstavbe spoločnosť využíva predovšetkým vlastnú mechanizáciu a pracovníkov. Veľkou výhodou je zadanie výroby betónových prvkov ako sú kanalizačné a vodomerné šachty a iné atypické prefabrikáty vlastnej výrobni prefabrikátov.

Výroba betónových prefabrikátov

Výroba prefabrikovaných prvkov vo vlastnej výrobni v lokalite Vlčie hrdlo.

Predmetom výroby sú výrobky/prefabrikáty :

 • betónové prefabrikáty
 • kanalizačné šachtové dná pre napojenie potrubia DN 150 až DN 1000mm
 • kanalizačné šachtové skruže DN 1000mm výšky 600mm a 300mm
 • kanalizačné šachtové skruže prechodové DN1000/600 výšky 600mm
 • kanalizačné prechodové dosky DN 1200 s otvorom 600mm výšky 150mm a 180mm
 • prídlažba 500/500/100
 • obrubníky cestné 1000/250/150
 • vodomerné šachty 900/1200/1800
 • zákrytové dosky DN 800/80
 • betónové kruhové poklopy čerp. staníc s oceľovými vstup. otvormi DN 1200 až 2740mm
 • atypické vodotesné šachty so stupačkami rôznych rozmerov
 • atypické prefabrikáty

Prenájom priestorov

Prenájom výrobných, administratívnych a skladových priestorov v lokalite Vlčie hrdlo . Vlastný pozemok s rozlohou cca 2ha s nakladacou rampou, vlastným zdrojom vody a prípojkou EN 630kVA.

Ing. Jozef Gajdoš
konateľ spoločnosti

Vybraný produkt:

naše produkty